ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HANDRESSED


Welkom bij Handressed, de webshop van Hanne Jacobs voor mensen met een eigen stijl. Onder het motto: if you like it, wear it zorgt Hanne voor kledij en accessoires met net dat tikkeltje meer.

Zoals elke webshop heeft ook deze webshop haar algemene voorwaarden.

U leest en aanvaardt volgende Algemene Voorwaarden en privacy policy die onze webshop hanteert bij de aankoop van één of verschillende van onze producten. Want wij verwennen u graag met onze unieke stukken en accessoires.

Onze bakermat kan u terugvinden op:
Burgemeester Brosensstraat 28 
2320 Hoogstraten 
BE 760.363.105 
E-mailadres: info@handressed.be
Instagram: @handressed

Artikel 1 Toepassing
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, producten, en/of andere overeenkomsten met Handressed, met uitsluiting van andere of tegengestelde voorwaarden tenzij er uitdrukkelijk een andersluidende overeenkomst tussen de klant en Handressed wordt opgemaakt.

Deze algemene voorwaarden kunnen gewijzigd worden door Handressed, updates worden gepubliceerd op de website.

De klant erkent en aanvaardt de algemene voorwaarden en privacy policy van Handressed. Deze privacy policy kan u tevens op onze website terugvinden.


Artikel 2. Aanbod en aanvaarding
Een digitaal aanbod via enig kanaal op afstand (website, sociale media,..) is vrijblijvend, zolang de voorraad strekt en indicatief. Handressed heeft steeds het recht om de tarieven en/of deze voorwaarden aan te passen.

Wanneer u als klant ingaat op het huidige aanbod of inschrijft, de voorwaarden accepteert en u vervolgens een bevestiging krijgt van Handressed is dit bindend voor u.

U aanvaardt als klant elektronische communicatie hieromtrent. Nabestellingen of wijzigingen zijn hierin niet inbegrepen en gebeuren aan de geldende prijzen van het moment van de bestelling/wijziging, tenzij anders overeengekomen. Handressed is niet gehouden tot haar aanbod wanneer het aanbod, of een deel, een kennelijke materiële vergissing of fout bevat.

Handressed behoudt zich het recht voor om een bestelling of een levering te weigeren of te annuleren ingeval van (I) een bestaand juridisch geschil met een klant of, (II) weigering van autorisatie van de betaling door het financieel organisme dat de betaling controleert of (III) op grond van grondige reden of kennelijk misbruik van producten.

Artikel 3. Prijs
De prijs is afhankelijk van het gekozen aanbod, product of dienst. De klant kan steeds de actuele prijsopgave raadplegen op de website.  De weergegeven prijzen zijn in euro en inclusief BTW, de kosten worden tijdens de aankoopprocedure weergegeven.

Eventuele bijkomende bestellingen, diensten, producten of andere zullen apart worden aangegeven en worden aangerekend conform de geldende prijzen van het product of de dienst (retouchering).

Artikel 4. Betaling
De betaling gebeurt via elektronische betaling. Na bevestiging van de bestelling kiest de klant één van de voorgestelde betalingsmechanismen.

Al de facturen van Handressed zijn netto contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel op de vervaldag zonder korting tenzij anders overeengekomen. De klant aanvaardt dat Handressed de bevestiging digitaal gaat versturen naar het opgegeven e-mailadres van de klant.

Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde schadevergoeding, interesten en kosten. Handressed behoudt zich het recht voor ten allen tijde voorschotten (tot 100%) of tussentijdse prestaties aan de klant aan te rekenen of bijkomende waarborgen te eisen aan de klant.

Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar en geeft Handressed het recht verdere uitvoering van de prestaties op te schorten.

Bij overschrijding van de toegestane betaaltermijn, zal op de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een intrest  van 12% per jaar vanaf de vervaldatum van de factuur verschuldigd zijn tot op het moment van algehele betaling. Bovendien wordt ieder op zijn vervaldag onbetaald gebleven bedrag ten titel van forfaitaire schadevergoeding van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 12% met een minimum van 150 euro zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Huidig product geldt onverminderd het recht van Handressed om een hogere vergoeding te eisen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

Elk protest dient per aangetekende brief aan Handressed te worden bezorgd binnen een termijn van 8 dagen en moet gemotiveerd de reden van het protest uiteenzetten. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de facturen definitief aanvaard en is volledige betaling verschuldigd. Het protest schorst de verbintenis van de klant tot betaling niet.

Artikel 5. Herroepingsrecht voor de consument
Producten aangekocht bij Handressed

Voor niet-consumenten is het herroepingsrecht in elk geval uitgesloten.

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. Het herroepingsrecht kan niet worden ingeroepen indien de producten op maat werden vervaardigd van de klant;

De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: (a) als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren; (b) als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; (c) bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

De Kosten voor de retour vallen ten laste van de klant

Bij het uitoefenen van het herroepingsrecht, zoals hierboven beschreven, engageert Handressed zich om de aankoopprijs en de leveringskosten binnen de veertien (14) kalenderdagen, te tellen vanaf de dag waarop de klant tijdig heeft bekend gemaakt dat hij wenst gebruik te maken van zijn herroepingsrecht en mits de producten in goede staat werden teruggestuurd. De terugbetaling gebeurt volgens de regels opgesteld door het financieel organisme verantwoordelijk voor de door de koper gekozen betaalmethode. Verzending heeft altijd een prijs.  Gratis verzending is enkel onder de opschortende voorwaarde dat er een  aangeduid bedrag (100 euro) wordt aangekocht en het herroepingsrecht niet wordt uitgeoefend.

Ingeval van gedeeltelijke herroeping waardoor u minder spendeert dan bovenstaand bedrag, behoudt de verkoper zich het recht voor om de verzendingskosten in te houden die normaal op de artikelen zouden worden aangerekend. U aanvaardt dit als koper dat u over de kostprijs van verzending voldoende bent geïnformeerd en dat u de verzendingskosten van de aparte artikelen kan bekijken in de webshop.

In de mate van het mogelijke worden de producten teruggestuurd in de identieke staat waarin ze geleverd werden, zodat de wederverkoop mogelijk is, samen met de originele verkoopfactuur, waarvan de koper een kopie bewaard. De goederen mogen in elk geval niet beschadigd zijn of gebruikt.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt […] zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

In het geval van misbruik van het herroepingsrecht behoudt Handressed zich het recht voor volgende bestellingen van dezelfde koper te weigeren.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet de Consument Handressed via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van de beslissing om de overeenkomst te herroepen. De Consument kan hiervoor gebruik maken van volgend formulier:

“ Aan:

Aan: [adres], tel: [nummer], e-mail: [e-mail] :

Ik/wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen (*) : — besteld op / ontvangen op (*) — uw naam / namen: — Uw adres: — Uw handtekening (enkel wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) — Datum (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.”


Artikel 6. Levering
De modaliteiten en de kostprijs van de levering worden tijdens de bestelling getoond. Handressed stelt alles in het werk om de bestellingen zo snel mogelijk te verzenden zodat ze aankomen binnen de verwachte levertermijn zoals getoond tijdens het bestelproces. De leveringstermijnen zijn echter niet bindend ten aanzien van Handressed.

De overdracht van het risico van Handressed naar de klant gebeurt op het moment van levering. Elke bestelling wordt geleverd volgens de door de klant gekozen leveringsmethode.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om op het moment van levering het pakket en het product te inspecteren en zijn eventuele opmerkingen of klachten zo snel mogelijk door te geven en eventueel het pakket te weigeren indien het mogelijk geopend werd of sporen van beschadiging vertoont.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het product in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies, aanpassingen of wijzigingen aan het product, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.


Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
De bestelde producten blijven eigendom van Handressed tot volledige betaling van de prijs en de eventuele kosten.


Artikel 8. Websitedisclaimer
De informatie op de website is van algemene aard.

Handressed levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Handressed de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Handressed kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

Handressed geeft geen garanties voor de goede werking van de website of aangeboden producten en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website of door de aankoop van de producten.

Handressed kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Handressed verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.


Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, cursussen, powerpoints,  data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Handressed of rechthoudende derden.

De toegang en login gegevens van de Klant zijn persoonlijk en mogen niet gedeeld worden met derden. De klant zal geen schade aanbrengen aan de openbare reputatie van Handressed en bij klachten zich eerst tot Hanne wenden.

Wanneer de klant handelt in strijd met deze voorwaarden of onrechtmatig handelt of schade toebrengt aan Handressed dan is deze laatste gerechtigd de toegang te ontzeggen of diensten op te schorten, onverminderd de schadevergoeding die Handressed hiervoor kan vorderen ten aanzien van de klant.

Artikel  11 Nietigheid en overmacht
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Handressed en de klant in onderling overleg de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Wanneer Handressed , wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om de opdracht uit te voeren heeft Handressed het recht om de opdracht te annuleren door een eenvoudige schriftelijke betekening aan de Klant. Handressed  zal in dat geval geen schadevergoeding aan de Klant verschuldigd zijn. Worden onder meer als geval van overmacht beschouwd: natuuromstandigheden, pandemie, lockdown, staking of lock-out, brand, overstroming, inbeslagname, embargo, hacking of algehele stroompanne, internet fall-out, tekort aan transportmiddelen, tekortschietende inzetbaarheid van betrokken uitvoerende personen (bv. als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid, staking, …) en dit onafhankelijk van het feit of de overmacht zich voordoet bij Handressed of bij één van haar toeleveranciers.


Artikel 12 Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank
Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Handressed. De algemene voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands, bij interpretatie van de aanwezige vertalingen heeft de Nederlandstalige versie steeds voorrang.

Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van de overeenkomst tussen Handressed en de klant zal worden beslecht door de bevoegde Rechtbank van de plaats van de zetel.

Er kan ook gekozen worden voor online geschillenbeslechting. Indien de Klant een consument is in de zin van het Wetboek Economisch Recht, zal de nationale bevoegde instantie van zijn keuze via het ‘Online Dispute Resolution Platform’ https://ec.europa.eu/consumers/odr bevoegd zijn.


HANDRESSED
FEBRUARI 2021